Állásajánlat

A Vas Megyei Kormányhivatal a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83.§-a alapján pályázatot hirdet az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 1 fő műemléki szakügyintézői hatósági álláshely betöltésére.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3.
melléklete szerint műemlékvédelmi munkaterületen végzett kulturális örökségvédelmi feladatok, műemlékvédelmi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó ügyintéző számára megállapított szakirányú felsőfokú végzettség:
- egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnök vagy építőmérnök (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnök) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.
Előnyt jelent:
- egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki szakképzettség,
- „B” típusú jogosítvány,
- építésügyi, építésfelügyeleti hatóságnál szerzett tapasztalat,
- kivitelezéssel kapcsolatos gyakorlati tapasztalat,
- felhasználói szintű alkalmazása: MS Office, ÉTDR, e-építési napló.
Az ellátandó munkakörhöz tartozó feladatkör, munkaköri feladatok:
- a kormányhivatal építésügyi, illetve örökségvédelmi hatósági feladatkörébe tartozó feladatok ellátása az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
- helyettesítés esetén - esetenként - építésügyi hatósági feladatok ellátása az építésügyi hatóság feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a Kormányrendeletben foglaltak szerint;
- a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása;
- adatszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában;
- részvétel a szakmai képzéseken, közszolgálati továbbképzéseken;
- kapcsolattartás a kormányhivatal más szervezeti egységeivel, szakhatóságokkal, illetve más szakmai területekkel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvényben, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal közszolgálati szabályzatában
meghatározottak irányadók.
Kompetenciák:
- magas szintű szakmai felkészültség
- pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság
- figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására
- együttműködési készség
- problémamegoldó készség

Munkavégzés helye:
Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (9700
Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33.)
A kinevezés az álláshely betöltése esetén határozatlan időre, teljes munkaidőben történő
foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.
A műemlékvédelmi szakterületen végzett építésügyi tevékenységet a 343/2006. (XII.23.)
Korm.rendelet alapján Vas megyére kiterjedő illetékességgel látja el a kormányhivatal.
A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
 részletes szakmai önéletrajzot (önéletrajz-minta elérhetősége: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas a
honlap főoldalának jobb oldalán, a „Közszolgálati önéletrajz” ablakon keresztül),
 iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolatát,
 motivációs levelet
 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylőlap postára adását igazoló
szelvény),
 pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázat
elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.
A meghirdetett állás betöltésének a feltétele: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény 84. § (1) és (4) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Vas Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott részére történő eljuttatásával (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Műemléki szakügyintézői pályázat”.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Guttmann Tibor Humánpolitikai és
Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály vezetője nyújt a +36 94 795 355 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 31.

A pályázati felhívás közzétételre kerül a közszféra állásportálján is a www.kozigallas.hu oldalon.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a kormányhivatal honlapján
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Bővebben